sursa afis_resize“FORM ACT – Program de formare activă a studenţilor şi masteranzilor în domeniile ştiinţelor socio-umane, juridice şi economice din regiunea Nord-Est” este un proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1. “Tranziţia de la şcoală la viaţa activă” şi este implementat de Centrul de Dezvoltare Socială T & CO în parteneriat cu INFOR ELEA Italia şi Development Training Consulting SRL.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea relevanței educației universitare pentru piața muncii și eficientizării stagiilor de practică pentru un număr de 150 de studenți și masteranzi din cadrul facultătilor cu profil socio-uman, juridic și economic din Regiunea Nord-Est, în vederea integrării cu succes pe piața muncii a acestora. Prin asigurarea condițiilor necesare participării studenților/masteranzilor la stagii de practică de un înalt nivel calitativ, în cadrul unor operatori economici/instituții publice cu renume, studenții își vor însuși competențele de muncă si experiența necesare unei tranziții facile de la educație la piața muncii.

Proiectul contribuie la atingerea obiectivelor specifice și la realizarea indicatorilor de output și de rezultat din cadrul Axei prioritare 2 Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii, DMI 2.1 Tranziția de la școală la viața activă prin organizarea de stagii de practică pentru 150 de studenti din cadrul facultatilor cu cu profil socio-uman, juridic si economic, care își vor forma deprinderi practice care să le faciliteze integrarea pe piața muncii după finalizarea studiilor universitare.

Obiective specifice:

ObS1. Formarea de competențe practice necesare ocupării unui loc de muncă prin stagii de practică la potențiali angajatori pentru un număr de 150 de studenti/masteranzi. Acest obiectiv urmăreste integrarea stagiului de practică a studenților într-un domeniu conform, atât cu specializarea studentului/masterandului, cât și cu profilul instituției partenere de practică, crearea unei legături dinamice între cele patru părti implicate în elaborarea, implementarea și monitorizarea programului individual de pregătire: studentul, facultate și partener de practică, mediate de echipa de parteneri din cadrul proiectului propus. Dezvoltarea în timpul facultății a competențelor inter-personale și de comunicare esențiale pe piața muncii prin familiarizarea tinerilor cu diverse medii organizaționale. Dobândirea de experiență (aptitudini profesionale, organizarea şi procedurile de lucru).

ObS2. Dezvoltarea perspectivelor privind cariera prin furnizarea de servicii de orientare și consiliere în carieră în sprijinul tranziției de la școală la viața activă pentru un numar de 150 studenti/masteranzi. Prin acest obiectiv ne dorim să venim în sprijinul tinerilor prin dezvoltarea abilităților, precum încrederea în sine, auto-control, adaptabilitatea, flexibilitatea, creativitatea, spiritul de inițiativă, curaj, exactitate, abilitatea de a comunica și colabora, gestionarea metodelor de lucru, familiarizarea cu structurile și mecanismele de nevoi socio-culturale din alte țări, abilitatea de a înțelege complexitatea și dialogul cu alte culturi, conștientizarea de către studenți a importanței dobândirii unei experiențe practice care le va fi foarte utilă în momentul angajării la terminarea studiilor universitare.

ObS3. Dezvoltarea parteneriatelor cu potențiali angajatori: instituții publice, agenți economice și alte instituții. Acest obiectiv urmărește punerea în contact a studenților/masteranzilor cu funcționari publici, oameni de afaceri și personalități din diferite domenii. Prin parteneriatele ce se vor realiza cu mediul de afaceri, instituțiile publice sau organizațiile neguvernamentale oferim tinerilor opțiuni de carieră din care ei pot alege ceea ce ii reprezintă cel mai bine.

Grupul țintă al proiectului:

150 de studenți/masteranzi înmatriculați în sistemul național de învățământ din domeniile științelor socio-umane, juridice și economice.

Studenții / masteranzii beneficiază de:

  • consiliere și orientare profesională
  • practică de specialitate în unități specializate
  • echivalarea orelor de practică pentru recunoașterea creditelor
  • îndrumare pe perioada practicii din partea unui coordonator de practică și a unui tutore
  • caiet de practică de specialitate și materiale promoționale
  • vizite de studiu în Torino, Italia
  • subvenție în cuantum de 10 lei/oră de practică de specialitate

 

Durata:

Proiectul se derulează în perioada: 1 iulie – 30 noiembrie 2015

Go to Top