Partener 1 – Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca este o instituţie publică de învăţământ superior, care asigură un cadru de interferenţe multiculturale, multilingve şi interconfesionale, realizând pregătirea în condiţii de egalitate în limbile minorităţilor. Misiunea universităţii este să promoveze şi să susţină în comunitatea locală, regională, naţională şi internaţională dezvoltarea unor componenţe şi calificări viabile pentru piaţa muncii.

Strategia de cercetare a universităţii încurajează dezvoltarea cercetării fundamentale şi cercetării aplicate cu caracter mulţi şi interdisciplinar, a inovării şi transferului tehnologic.

Totodată,domeniile prioritare în activitatea de cercetare a partenerului au fost stabilite în concordanţă cu priorităţile de cercetare formulate în cadrul programelor europene şi în acord cu domeniile prioritare de cercetare stabilite de către autorităţile naţionale: sisteme nanostructurate şi artificiale; procese şi (bio)tehnologii la scară nanometrică, lumi virtuale, informatică aplicată, bio-informatică, analize în baze de date, dezvoltare durabilă: resurse naturale, dezvoltare economică, socială şi ecologică; calitatea vieţii şi a mediului; valori şi comportamente socio-umane, integrare prin religie şi cultura.

în acest moment partenerul reprezintă unul dintre cei mai importanţi actori în domeniul accesării fondurilor nerambursabile, având calitatea de beneficiar al unui număr de 30 proiecte şi calitatea de partener într-un număr de 39 proiecte finanţate din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 -2013, ce totalizează 642.196.754 lei. Pe lângă proiectele finanţate din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, universitatea a obţinut finanţări nerambursabile în valoare totală de 40.757.134,38 lei în cadrul a 11 proiecte finanţate în cadrul altor programe, cum ar fi: Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Programul Operaţional Sectorial Mediu, Programul Operaţional Regional, Programul de Cooperare Transnaţionala Sud-Estul Europei, INTERREG IV C, Daphne III, Comisia Europeană – Directoratul General pentru Educaţie şi Cultură – Unitatea pentru Sport, Comisia Europeană – Directoratul General pentru Justiţie.

 

Partener 2 – Universitatea de Vest din Timişoara

Universitatea de Vest din Timişoara este o instituţie de învăţământ superior cu o bogată experienţă în oferirea programelor de formare a resurselor umane şi de cercetare ştiinţifică, având programe recunoscute la nivel naţional, dar şi internaţional. în prezent, universitatea oferă posibilitatea participării la formare în 11 domenii, la nivelul fiecărui domeniu

existând mai multe specializări. Universitatea este o instituţie de învăţământ superior orientată către necesităţile mediului economico-social, cerinţele reale ale partenerilor sociali, entităţi economice, instituţii publice şi organisme ale societăţii civile.

Astfel, relevanţa solicitantului în ceea ce priveşte domeniul proiectului reiese şi din implementarea de proiecte cu caracter naţional, în dezvoltarea sistemului educaţional propriu prin accesarea de burse doctorale şi postdoctorale, facilitarea tranziţiei de la şcoală la viaţa activă a studenţilor prin programe de practică în cadrul întreprinderilor naţionale şi internaţionale, înfiinţarea de specializări în limbi străine, dezvoltarea cadrelor didactice universitare prin mobilităţi în străinătate, precum şi formarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar prin intermediul unor programe acreditate.