Vocea ONG pentru comunitate!

Proiectul ”Vocea ONG pentru comunitate!”, este o inițiativă a 10 organizații neguvernamentale active în domeniul serviciilor sociale din Iași, cu arie de acțiune în toată Regiunea Nord Est și chiar la nivel național, care și-au propus să creeze un pol de putere și o voce unică în ceea ce privește domeniul serviciilor sociale. Cele 10 organizații neguvernamentale care au intrat în parteneriat pe acest proiect sunt: – Fundația Alături de Voi România (solicitant), Asociația Alternative Sociale, Asociația Salvați Copiii Iași, Centrul de Dezvoltare Socială, Centrul Diecezan Caritas, Fundația COTE, Fundația Iosif, Fundația Serviciilor Sociale Bethany, Fundația Star of Hope și Fundația World Vision România.

Proiectul este un răspuns firesc la nevoile pe care le au organizațiile neguvernamentale active în domeniul serviciilor sociale cu impact direct asupra capacității acestora din ce în ce mai redusă de a deservi grupurile vulneraVocea ONG bannerbile și a-și atinge misiunea pentru care s-au înființat. Astfel, printre problemele majore se regăsesc:

Lipsa de finanțare din partea autorităților centrale și locale a serviciilor sociale. Donatorii internaționali s-au retras odată cu intrarea României în UE, iar fondurile structurale nu vizează finanțarea serviciilor sociale sau sunt prea birocratice și inaccesibile pentru majoritatea ONG-urilor. Pe de altă parte sumele alocate anual de către autorități în baza Legii 350/2006 sunt foarte mici (ex. pentru anul 2013, Primăria Iași a alocat 100.000 lei, iar CJ Iași – 500.000 lei), iar prioritățile de interes pentru finanțare sunt cultura și educația, cu accent pe evenimente publice punctuale și mai puțin pe servicii sociale și sustenabilitate;

Dezvoltarea sectorului ONG și implicit a serviciilor sociale furnizate de către ONG-uri nu se regăsesc pe lista de priorități ale autorităților locale. Acestea nu sunt incluse în strategiile locale și regionale, Polul de Creștere pentru Dezvoltare Durabilă ș.a.;

Deși există legislație privind achiziționarea de către autorități de servicii sociale (OUG 34/2006), concesionarea (OUG 34/2006 art.3 litera h), finanțarea (Legea 350 /2005), subvenționarea serviciilor sociale (Legea 34/1998), contract de acordare a servicii sociale (Ordonanţa 68/2003, art.12.1, articol introdus prin art. 1 pct. 8 din O.G. nr. 86/2004), convenție de parteneriat cu furnizorii publici de servicii sociale (Ordonanţa 68/2003, art.12 alin.3), aceste mecanisme nu sunt utilizate pentru că nu există obligativitate cu măsuri de sancționare și nici dorința de asumare a responsabilității în acest sens;

ONG-urile din domeniul serviciilor sociale nu au capacitate din resurse proprii să se implice în activități ce vizează procesul de luare a deciziilor publice, monitorizarea procesului de elaborare a politicilor publice, a legislației în domeniu, exercitare a rolului de watchdog, ele fiind preocupate de asigurarea sustenabilității serviciilor directe și mai puțin de a-și asuma rolul de lobby și advocacy în domeniu, deși lucrând la ”firul ierbii” cunosc cel mai bine problemele din domeniu;

ONG-urile au o capacitate redusă de a aloca resurse pentru a asigura vizibilitatea și importanța serviciilor furnizate în comunitate și, implicit, în rândul autorităților locale. Individual se consumă multe resurse, iar rezultatele nu sunt cele așteptate;

Criza economică, socială și politică au dus la creșterea numărului celor care se confruntă din ce în ce mai des cu excluziunea socială, numărul problemelor sociale fiind în creștere, proporțional cu lipsa de capacitate a autorităților publice de a veni cu servicii integrate și adaptate nevoilor din ce în ce mai diverse.

Pornind de la motivele invocate mai sus, dar nu numai, cele 10 ONG-uri din Iași și-au propus să se unească, să formeze o singură voce în domeniul serviciilor sociale înființând o federație și să reacționeze, pentru a produce o schimbare la nivel local, regional și chiar național. Federația, care va avea sediul în Iași, printre puținele care nu au sediul în București, și-a propus următoarele trei obiective:

Creșterea vizibilității și capacității a cel puțin a 70 de ONG-uri din regiunea Nord Est de a aduce în atenția autorităților publice regionale și centrale problematica legată de subfinanțarea și caracterul deficitar al descentralizării serviciilor sociale și promovarea includerii cu prioritate a acestora în polul de creștere pentru dezvoltare durabilă, precum și în strategiile locale și regionale. Acest obiectiv va fi atins prin derularea următoarelor activități: A1. Înființarea de către 10 organizații partenere în proiect a unei federații regionale a organizațiilor active în domeniul serviciilor sociale din Regiunea Nord Est; A2. Dezvoltarea identității vizuale a federației și promovarea acesteia; A3. Derularea unei campanii în rândul consilierilor locali și județeni din Iași sub formă de caravană de vizitare și implicare în susținerea serviciilor sociale furnizate de către ONG-uri.

Identificarea nevoilor specifice în domeniul social și transpunerea acestora în priorități și obiective multianuale de susținere și finanțare de către autoritățile locale și județene din Regiunea Nord Est. Acest obiectiv va fi atins prin derularea următoarelor activități: A4. Realizare de întâlniri de lucru cu ONG-urile din regiune; A5. Cartografierea nevoilor sociale și a serviciilor livrate de sectorul ONG în Regiunea Nord Est; A6. Crearea de instrumente de finanțare din fonduri publice locale adecvate sectorului; A7. Monitorizarea activității consiliului local și județean Iași.

Întărirea capacității instituționale și operaționale a cel puțin a 70 de ONG-uri din domeniul serviciilor sociale din regiune în vederea creșterii eficienței acestora în gestionarea resurselor comunitare și asigurării vizibilității și sustenabilității programelor derulate. Acest obiectiv va fi atins prin derularea următoarelor activități: A8. Formarea personalului din ONG-uri grassroots în scrierea și implementarea de proiecte cu finanțare de la autorități locale; A9. Atragerea de noi membri în federație și creșterea capacității de lobby și advocacy a rețelei; A10. Dezvoltarea pe website-ul federației a unei secțiuni – catalog de prezentare a organizațiilor din domeniul social; A11. Realizarea ziarului ”Vocea ONG” și distribuirea acestuia în comunitate.

Grupul țintă direct al proiectului este reprezentat de cel puțin 70 de ONG-uri active în domeniul social din Regiunea Nord Est și 62 de consilieri locali și județeni din Iași. Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt cei care accesează serviciile sociale ale ONG-urilor și comunitatea.

Acest proiect va contribui în mod direct la atingerea următoarelor rezultate așteptate pe Fondul ONG:

Dezvoltarea de rețele și coaliții ale organizațiilor neguvernamentale care lucreză în parteneriat (inființarea federației – FONSS);

Creșterea contribuției la dezvoltare durabilă (contribuția la lupta împotriva sărăciei și excluziunii sociale s.a.);

Creșterea capacității de furnizare a serviciilor sociale de bază de către grupurile țintă menționate (determinarea autorităților să asigure cofinanațarea serviciilor sociale, iar prin vizibilitatea în comunitate, sprijinirea indirectă a activităților de strângere de fonduri și implicare a comunității în susținerea serviciilor sociale);

Creșterea implicării ONG-urilor în politici publice și în procesul de luare a deciziilor în guvernarea locală, regională și națională (participare federație la comisiile de lucru ale autorităților, în diferite grupuri de lucru locale, regionale și naționale și alte structuri asociative cu rol în domeniu);

Dezvoltarea capacității de advocacy și a rolului de watchdog (asigurarea monitorizării activității autorităților locale, luarea de poziții, coalizarea cetățenilor și promovarea în comunitate a deciziilor luate de autorități prin intermediul site-ului federației și a ziarului Vocea ONG s.a.);

Consolidarea capacităţii ONG-urilor şi promovarea unui cadru favorabil pentru sectorul neguvernamental (propunerea unor formate noi a regulamentelor de finanțare a sectorului ONG în baza Legii 350/2006, formare organizații mici în management de proiect și accesare de fonduri locale și nu numai).

Proiectul va avea o durată de implementare de 17 luni, cu un buget solicitat de 130.180,50 Euro (90%), fiecare partener asigurând pentru partea sa de buget cofinanțare cash în sumă totală de 14.464,50 Euro (10%).